Polscy Lekarze w Niemczech

Polnische Arzte
Polscy lekarze w
Porady od A do Z
doktorzy.de Co musimy je?? aby mie? energi??
T?uszcze i w?glowodany s? g?wnymi ?rd?ami energii pokarmowej. T?uszcze s? znacznie bardziej bogatsze w energi? ni? w?glowodany. W spo?ecze?stwach zachodnich w tym rwnie? w Polsce, powszechna sta?a si? tendencja spo?ywania wi?kszej ilo?ci pokarmowej ni? potrzeba. Bia?ka rwnie? mog? by? dostawc? energii, jednak spe?niaj? inn? rol?.

Bia?ka

Bia?ka s? podstawowym budulcem naszego cia?a i z nich g?wnie tworz? si? miliony komrek. Aby prawid?owo funkcjonowa? organizm potrzebuje odpowiedniej ilo?ci bia?ka. Jest ono szczeglnie wa?ne w okresie wzrostu dziecka, a tak?e w regeneracji i odbudowie tkanek cz?owieka doros?ego. Bia?ka tworzy du?a grupa rodzimych zwi?zkw, ktre s? zbudowane z szeregu mniejszych zwanych aminokwasami. Organizm cz?owieka potrzebuje zaledwie 20 r?nych rodzajw aminokwasw aby wyprodukowa? ca?? gam? potrzebnych mu bia?ek. Nie ma konieczno?ci dostarczania organizmowi wszystkich aminokwasw, gdy? cia?o ludzkie ma zdolno?? przetwarzania jednych aminokwasw w drugie. Istnieje jednak ma?a grupa pi?ciu aminokwasw, ktrych organizm nie mo?e sam zsyntetyzowa? i dlatego musz? by? zawarte w po?ywieniu. S? to tzw. aminokwasy egzogenne.

Bia?ka zwierz?ce

?rd?em bia?ka s? zarwno produkty pochodzenia zwierz?cego jak i ro?linnego. Produkty zwierz?ce s? bogatsze w bia?ko od produktw ro?linnych, zawieraj? rwnie? opisywane wcze?niej aminokwasy egzogenne. Mi?so sk?ada si? przede wszystkim z bia?ka i t?uszczu. Ale zarwno drb, ryby, jaki i nabia? s? rwnie? bogate w bia?ko.

Bia?ka ro?linne

Istnieje wiele produktw ro?linnych bogatych w bia?ko. Najlepszym tego przyk?adem jest soczewica, groch, fasola i wiele innych ro?lin str?czkowych. Spo?ywanie bia?ka ro?linnego jest korzystne z wielu wzgl?dw. Przede wszystkim, niemo?liwe jest zjada? wi?kszych ilo?ci mi?sa czy nabia?u , nie spo?ywaj?c jednocze?nie tak szkodliwego dla naszego zdrowia t?uszczu. Kolejnym niebezpiecze?stwem mo?e by? zara?enie bakteriami salmonella czy paso?ytami spo?ywanymi wraz z mi?sem. Nie nara?amy si? rwnie? na niekontrolowane przyswajanie hormonw dodawanych do pasz i antybiotykw, ktrymi leczy si? zwierz?ta rze?ne.

Nadmiar bia?ka

Bia?ko, cho? stanowi podstaw? naszego ?ywienia, spo?ywane w du?ych ilo?ciach jest zbyteczne. W takiej sytuacji niepotrzebnie spalane jest jako cenne ?rd?o energii, a t?uszcz w nim zawarty szkodzi naszemu zdrowiu. Badania wykazuj?, ?e nadmierne spo?ywanie bia?ka powoduje utrat? wapnia, obci??a prac? nerek, zwi?ksza niebezpiecze?stwo kamicy nerkowej i podwy?sza ryzyko chorb serca.

T?uszcze

T?uszcze podobnie jak bia?ka znajduj? si? we wszystkich ?ywych organizmach. I chocia? z ?ywieniowego punktu widzenia traktujemy je jako ?rd?o energii, to odgrywaj? rwnie? rol? w tworzeniu ?cianek komrki. Podobnie, jak w przypadku bia?ka zawarto?? t?uszczu w produktach ro?linnych jest mniejsza ni? w zwierz?cych. Pomi?dzy tymi t?uszczami istnieje jednak zasadnicza r?nica. T?uszcze pochodzenia zwierz?cego okre?lane nasyconymi, s? g?wn? przyczyn? wzrostu zachorowa? na choroby serca i naczy? krwiono?nych. Zarwno t?uszcze ro?linne jak i zwierz?ce s? bardzo bogatym ?rd?em energii, w zwi?zku z tym, nie powinny by? spo?ywane w nadmiarze. ?atwiej jest bowiem przekroczy? poziom aktualnego energetycznego zapotrzebowania organizmu na ten w?a?nie sk?adnik.

W?glowodany

W?glowodany s? podstawowym paliwem, z ktrego korzysta nasz organizm. W przeciwie?stwie do t?uszczy i bia?ek wyst?puj? raczej w produktach ro?linnych. W?glowodany powinny by? podstawowym ?rd?em energii i dostarcza? cz?owiekowi co najmniej po?owy dziennego zapotrzebowania na ni?. Istnieje wiele rodzajw i ?rde? w?glowodanw. Nale?? do nich: makarony, pieczywo, kasze, ry? oraz ziemniaki. Wszystkie nale?? do produktw ro?linnych, w ktrych g?wnym sk?adnikiem jest skrobia. Jest ona niczym innym, jak wielocukrem, czyli du?? liczb? powi?zanych ze sob? cz?steczek cukru. Cukry, z ktrych zbudowane s? produkty w?glowodanowe, s? w naszym organizmie podstawowym no?nikiem energii. To one spalane w komrkach cia?a dostarczaj? potrzebnych organizmowi si? i dlatego s? dla niego paliwem podstawowym. Kiedy spo?ywamy ziemniaki, ry?, czy produkty m?czne nasz organizm z powrotem zamienia skrobi? na cukier. W nast?pstwie cukier kierowany jest do tkanek, w ktrych zostaje spalony dla uzyskania energii. Nadmiar cukru, tylko w niewielkiej ilo?ci mo?e by? zmagazynowany. Reszt? niestety nasz organizm gromadzi w postaci t?uszczu.

 
Witajcie! Jeste?cie z nami? Je?li tak, to mam pro?b?, aby?cie po?wi?cili chwilk? czasu, aby zapozna? si? z planami dotycz?cymi przysz?o?ci portalu doktorzy.de.
Od kilku miesi?cy co jaki? czas dostaj? sygna?y od ludzi, ?e warto by?oby uruchomi? darowizny, by ka?dy ch?tny mg?by podzi?kowa? za moj? prac?. By? mo?e do tego czasu zmienili zdanie, by? mo?e nie, ale pomy?la?em, ?e warto by?my trwali w tym d?u?ej i poszerzali grono zainteresowanych.
Nie pozwl by strona z polskimi lekarzami w Niemczech znikn??a. Wesprzyj swoj? darowizn?

Pod LINKIEM dane do przelewu. Do??cz do innych
Poradnik

Czy dzieci powinny je?? grzyby?

Nie powinny! Grzyby s? bardzo ci??ko strawne i nie maj? ?adnych warto?ci od?ywczych. Jedynie walory smakowe.

Sonda
Co nowego doda? w serwisie?
 
Ocen serwis

Strona korzysta z plikw cookies. Mo?esz okre?li? warunki przechowywania lub dost?pu do plikw cookies w Twojej przegl?darce. U?ycie tej witryny jest rwnoznaczne z wyra?eniem zgody na wykorzystanie plikw cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information