Polscy Lekarze w Niemczech

Polnische Arzte
Polscy lekarze w
Porady od A do Z
doktorzy.de Poród w wodzie wcale nie taki bezpieczny

Poród w wodzie wcale nie taki bezpieczny

Dotychczas porody w wodzie traktowano jako skuteczn? metod? odpr??aj?c? i pomagaj?c? kobiecie urodzi? dziecko. Zalety przebywania w wodzie w ci??y lub w trakcie porodu dzieli si? na szczególnie wa?ne dla matki i dla dziecka. Jednak grupa ameryka?skich ekspertów dosz?a do wniosku, ?e poród w wodzie nie jest wcale tak bezpieczny, jak dotychczas s?dzono. Ameryka?scy naukowcy nie podwa?aj? przebywania w wodzie podczas pierwszej fazy porodu. Jednak s? nastawieni negatywnie do przebywania w wodzie podczas fazy porodu, w której dziecko ostatecznie si? urodzi.

Zdaniem ekspertów z American College of Obstetricians and Gynecologists i American Academy of Pediatrics poród w wodzie obarczony jest powa?nym ryzykiem. Dlatego naukowcy polecaj?, aby porody w wodzie odbywa?y si? tylko w specjalnych o?rodkach naukowych. Ich zdaniem brakuje solidnych podstaw, aby s?dzi?, ?e taki sposób porodu jest szczególnie korzystny dla matki i noworodka. Ponadto kliniki nie dysponuj? danymi dotycz?cymi porodów zwyk?ych i tych w wodzie, które mo?na by by?o porówna?.

Bywa jednak, ?e przysz?a mama wcale nie chce ponownie korzysta? z dobrodziejstw k?pieli, lub opuszcza wann? tu? przed fina?em. Niejedna ci??arna ma intuicyjne przekonanie, ?e koniec porodu b?dzie lepiej post?powa? poza wann?. Natura podpowiada s?usznie: rzeczywi?cie przej?cie do ch?odniejszej temperatury czasem powoduje odruch wypierania p?odu, co oznacza, ?e dziecko szybciej si? urodzi.

Ameryka?skim naukowcom sen z powiek sp?dzaj? jednak mo?liwe skutki uboczne takiego porodu czyli podwy?szone ryzyko infekcji zarówno matki jak i dziecka, a tak?e wypadni?cia p?powiny. Badacze wskazuj? tak?e na problemy z tzw. odruchem nurkowania u noworodków. Jest to reakcja fizjologiczna, optymalizuj?ca oddychanie pod wod?. Polega ona m.in. na spowolnieniu cz?stotliwo?ci skurczów serca. Amerykanie twierdz? jednak, ?e u os?abionych czy zestresowanych noworodków woda z k?pieli mo?e dosta? si? do p?uc.

Zdaniem dyrektora Kliniki Ginekologicznej berli?skiego szpitala Charité Wolfganga Henricha, badania Amerykanów s? istotnym du?y wk?ad w badania naukowe. Lekarz doda?:

Podobnie jak ameryka?scy naukowcy jestem krytyczny co do drugiej fazy porodu w wodzie. Przede wszystkim wnikanie drobnoustrojów czy mo?liwo?? zakrztuszenia si? wod? stanowi? znaczne ryzyko.dpa / Aleksandra Wojnarowska

?ród?o dw.de
 
Witajcie! Jeste?cie z nami? Je?li tak, to mam pro?b?, aby?cie po?wi?cili chwilk? czasu, aby zapozna? si? z planami dotycz?cymi przysz?o?ci portalu doktorzy.de.
Od kilku miesi?cy co jaki? czas dostaj? sygna?y od ludzi, ?e warto by?oby uruchomi? darowizny, by ka?dy ch?tny móg?by podzi?kowa? za moj? prac?. By? mo?e do tego czasu zmienili zdanie, by? mo?e nie, ale pomy?la?em, ?e warto by?my trwali w tym d?u?ej i poszerzali grono zainteresowanych.
Nie pozwól by strona z polskimi lekarzami w Niemczech znikn??a. Wesprzyj swoj? darowizn?

Pod LINKIEM dane do przelewu. Do??cz do innych
Poradnik

Czy dzieci powinny je?? grzyby?

Nie powinny! Grzyby s? bardzo ci??ko strawne i nie maj? ?adnych warto?ci od?ywczych. Jedynie walory smakowe.

Sonda
Co nowego doda? w serwisie?
 

Strona korzysta z plików cookies. Mo?esz okre?li? warunki przechowywania lub dost?pu do plików cookies w Twojej przegl?darce. U?ycie tej witryny jest równoznaczne z wyra?eniem zgody na wykorzystanie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information