Polscy Lekarze w Niemczech

Polnische Arzte
Polscy lekarze w
Porady od A do Z
doktorzy.de Porady - Tematy Jaki olej do sma?enia jest najzdrowszy?

Jaki olej do sma?enia jest najzdrowszy?

Dylemat zwi?zany z u?yciem odpowiednich t?uszczy do sma?enia jest uzasadniony, gdy? wybr ich jest du?y, jednak wbrew pozorom nie ka?de nadaj? si? do sma?enia.

Grup? najzdrowszych t?uszczy stanowi? nienasycone kwasy t?uszczowe (NNKT). S? niezb?dne dla prawid?owego rozwoju organizmu. Maj? du?y wp?yw na otrzymanie prawid?owego poziomu cholesterolu, zmniejszaj? ryzyko wyst?pienia chorb serca, pomagaj? w prawid?owym rozwoju mzgu i wzroku, rozpuszczaj? witaminy zawarte w ?ywno?ci wspomagaj?c ich przyswajanie, rwnie? chroni? przed chorobami uk?adu krwiono?nego i nowotworami.

Nienasysone kwasy t?uszczowe s? g?wnie w t?uszczach ro?linnych. Najzdrowsze s? zatem oleje ro?linne i margaryny ro?linne.
R?ne ?rd?a podaj? r?ne informacje o najzdrowszych t?uszczach. Najcz??ciej wskazywane s?:
  • olej rzepakowy,
  • mas?o kakaowe,
  • oliwa z oliwek

Mas?o lub margaryn? bezpo?rednio mo?na u?ywa? do krtkiego sma?enia w ni?szych temperaturach (np. klasyczna jajecznica). Dobry t?uszcz do krtkiego sma?enia mo?na uzyska? z mas?a po jego sklarowaniu. Mas?o lub margaryn? nale?y rozpu?ci? w rondelku powoli ogrzewaj?c go. Bia?ka ulegn? koagulacji i wyp?yn? na powierzchni? w postaci szumu. Po jego zebraniu (czyli sklarowaniu rozpuszczonego mas?a) uzyskujemy doskona?y t?uszcz do sma?enia.

Oliwa z oliwek w?rd t?uszczw p?ynnych najbardziej nadaje si? do sma?enia ze wzgl?du na wyj?tkowo wysok? (do 75%) zawarto?? jednonienasyconego kwasu oleinowego (omega-9), ktry jest odporny na krtkie sma?enie w niewysokich (150-180oC) temperaturach.

W?rd popularnych na rynku olei jedynie olej rzepakowy nadaje si? do krtkiego sma?enia. Co prawda, w porwnaniu z oliw? posiada w swym sk?adzie nawet trzy razy wi?cej kwasw wielonienasyconych, ale kompensuje to wysok? zawarto?ci? tokoferoli (witamina E).

Smalec od wiekw stanowi? podstawowy t?uszcz do sma?enia. Chocia? ust?puje t?uszczowi palmowemu trwa?o?ci?, nadaje si? do d?ugotrwa?ego i kilkukrotnego sma?enia w wysokich temperaturach (np. sma?enie p?czkw, frytek itp.). Jego jako?? zale?y przede wszystkim od sposobu karmienia zwierz?t. Obecnie znaczna cz??? smalcu wyst?puj?cego na rynku pochodzi ze zwierz?t tuczonych przemys?owo na wielkich farmach. Smalec taki podczas topienia pryska, dymi i wydziela nieprzyjemne zapachy. Jako?ciowy smalec pochodz?cy z tradycyjnych hodowli jest doskona?ym t?uszczem do sma?enia mi?s, zw?aszcza przy sma?eniu na tzw. g??bokim t?uszczu (np. kotlety "de volaille"). Najlepszy smalec mo?emy uzyska? samodzielnie wytapiaj?c s?onin? i podgardle. Mamy wtedy pewno??, ?e nie zawiera on niechcianych dodatkw i gorszych rodzajw t?uszczu (np. sad?a). S?onina zawiera wi?cej witaminy E od sad?a, dlatego taki smalec b?dzie mia? wi?ksz? trwa?o??.

Najgorszymi do sma?enia s?: olej s?onecznikowy i olej sojowy. Wynika to z wysokiej (ponad 50%) zawarto?ci aktywnych chemicznie wielonienasyconych kwasw t?uszczowych i ?ladowych ilo?ci przeciwutleniaczy (witamina E). Przewa?aj? w nich kwasy t?uszczowe typu omega-6, niewiele omega-3).
 
Witajcie! Jeste?cie z nami? Je?li tak, to mam pro?b?, aby?cie po?wi?cili chwilk? czasu, aby zapozna? si? z planami dotycz?cymi przysz?o?ci portalu doktorzy.de.
Od kilku miesi?cy co jaki? czas dostaj? sygna?y od ludzi, ?e warto by?oby uruchomi? darowizny, by ka?dy ch?tny mg?by podzi?kowa? za moj? prac?. By? mo?e do tego czasu zmienili zdanie, by? mo?e nie, ale pomy?la?em, ?e warto by?my trwali w tym d?u?ej i poszerzali grono zainteresowanych.
Nie pozwl by strona z polskimi lekarzami w Niemczech znikn??a. Wesprzyj swoj? darowizn?

Pod LINKIEM dane do przelewu. Do??cz do innych
Poradnik

Czy dzieci powinny je?? grzyby?

Nie powinny! Grzyby s? bardzo ci??ko strawne i nie maj? ?adnych warto?ci od?ywczych. Jedynie walory smakowe.

Sonda
Co nowego doda? w serwisie?
 
Ocen serwis

Strona korzysta z plikw cookies. Mo?esz okre?li? warunki przechowywania lub dost?pu do plikw cookies w Twojej przegl?darce. U?ycie tej witryny jest rwnoznaczne z wyra?eniem zgody na wykorzystanie plikw cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information