Polscy Lekarze w Niemczech

Polnische Arzte
Polscy lekarze w
Porady od A do Z
doktorzy.de Domowe sposoby na kaca

Sposoby na kaca

Wszystkie alkohole, czyli wódka, wino, czy whisky zawieraj? etanol oraz metanol. Kac nast?pnego dnia w du?ej mierze zale?y od rodzaju wypitego alkoholu jak równie? posi?ków i napoi spo?ytych przed, po i w trakcie.


Czym w?a?ciwie jest kac ?

alt

Przyczyn? kaca jest utrata zbyt du?ej ilo?ci sk?adników mineralnych oraz odwodnienie. W alkoholu obok etanolu znajduje si? równie? metanol. W ró?nych alkoholach ilo?? metanolu jest ró?na. Najmniej znajduje si? go w czystej wódce. Wi?cej jest go w bia?ym winie a jeszcze wi?cej w czerwonym winie. W takich alkoholach jak whisky i koniak jest go naprawd? du?o. Kolorowe alkohole zawieraj? dodatkowo barwniki, które zwi?kszaj? kaca. Alkohol dzia?a równie? odwadniaj?co. Oznacz to, ?e podczas jego spo?ywania tracimy du?o ilo?ci wody, a wraz z ni? du?o witamin i minera?ów. To powoduje, ?e nast?pnego dnia cz?sto czujemy si? ?le. Poza tym alkohol obni?a poziom cukru w organizmie. Efekt jest taki, jakby?my poprzedniego dnia bardzo ci??ko trenowali.


Jakie s? najlepsze sposoby na kaca ?


Do imprezy mo?emy si? przygotowa? wcze?niej. Po pierwsze powinni?my zdecydowa? si? na jeden rodzaj alkoholu. Mieszanki zawsze dodaj? mocy. Nale?y te? przez ca?y dzie? nawadnia? swój organizm np.: wod? z cytryn?. Kolejn? bardzo wa?n? kwesti? jest odpowiedni posi?ek przed wyj?ciem na imprez?. Nasz posi?ek powinien zawiera? du?o t?uszczu, bia?ka i w?glowodanów, poniewa? t?uszcze wch?aniaj? si? tymi samymi drogami co alkohol. Opó?ni to pó?niejsze wch?anianie si? alkoholu. Pomocny mo?e tu by? rosó? z kluskami, szklanka t?ustego mleka lub sa?atka z t?ustej ryby. W trakcie spo?ywania alkoholu powinni?my je?? bardzo du?o owoców np.: pomara?czy lub warzyw np.: pomidorów. Jest w nich du?o potasu, który tracimy przy konsumpcji alkoholu. Mo?na je zast?pi? sokami z kartonów np.: z marchwi lub pomidorów, które zawieraj? witaminy i minera?y tracone w trakcie picia alkoholu. Nale?y unika? takich owoców jak grejpfruty. Sok z grejpfruta zmniejsza tempo metabolizmu, dlatego organizm ma trudno?ci z przetwarzaniem alkoholu. W efekcie szybciej si? upijamy i mamy wi?kszego kaca. Unikajmy równie? chipsów i t?ustych przek?sek, poniewa? dodatkowo obci??aj? w?trob?. Dobrym sposobem na kaca jest wypicie zaraz po imprezie, a przed snem, jednego litra wody z witamin? C lub z sokiem. Skuteczna mo?e te? by? ?y?ka miodu. Miód zawiera fruktoz?, która u?atwia trawienie alkoholu. Efekt odwodnienia i niski poziom cukru najbardziej widoczne s? w 3-4 godziny po zako?czeniu spo?ywania alkoholu. Je?li po imprezie mamy kaca, si?gnijmy po suszone owoce. Domowym sposobem na kaca jest np. zalane gor?c? wod? siemi? lniane z dodatkiem miodu. Wp?ynie to pozytywnie na stan b?ony ?luzowej ?o??dka. Je?li mamy bóle g?owy, mo?emy zastosowa? aspiryn?, ale nigdy nie spo?ywajmy jej na pusty ?o??dek. Na kaca, na ?niadanie idealna b?dzie równie? jajecznica lub chudy twaróg z miodem, mo?e te? by? kefir lub ma?lanka lub inne produkty zawieraj?ce wap?. Na kaca nie powinni?my pi? piwa ani szampana. Alkohole zawieraj?ce b?belki, czyli dwutlenek w?gla, pot?guj? jeszcze bardziej utrzymuj?cy si? efekt kaca.


Z ch?ci? poznamy jak wy radzicie sobie z kacem i jakie s? wasze domowe sposoby na kaca. Podzielcie si? waszymi sposobami na kaca na facebooku.

 
Witajcie! Jeste?cie z nami? Je?li tak, to mam pro?b?, aby?cie po?wi?cili chwilk? czasu, aby zapozna? si? z planami dotycz?cymi przysz?o?ci portalu doktorzy.de.
Od kilku miesi?cy co jaki? czas dostaj? sygna?y od ludzi, ?e warto by?oby uruchomi? darowizny, by ka?dy ch?tny móg?by podzi?kowa? za moj? prac?. By? mo?e do tego czasu zmienili zdanie, by? mo?e nie, ale pomy?la?em, ?e warto by?my trwali w tym d?u?ej i poszerzali grono zainteresowanych.
Nie pozwól by strona z polskimi lekarzami w Niemczech znikn??a. Wesprzyj swoj? darowizn?

Pod LINKIEM dane do przelewu. Do??cz do innych
Poradnik

Czy dzieci powinny je?? grzyby?

Nie powinny! Grzyby s? bardzo ci??ko strawne i nie maj? ?adnych warto?ci od?ywczych. Jedynie walory smakowe.

Sonda
Co nowego doda? w serwisie?
 

Strona korzysta z plików cookies. Mo?esz okre?li? warunki przechowywania lub dost?pu do plików cookies w Twojej przegl?darce. U?ycie tej witryny jest równoznaczne z wyra?eniem zgody na wykorzystanie plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information